Search Pollex Online

in

2 Results matching "waiuu" in entry:

Language Reconstruction Reflex Description
Hawaiian NP.WAI-UU Waiuu Milk
New Zealand Maori NP.WAI-UU Waiuu Milk