Protoform: TUKI.C [PN] Pounder, pestle; thing for pounding or striking

Description: Pounder, pestle; thing for pounding or striking
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Ifira-Mele T/tuki Slitgong (Clk)
Luangiua Kuʔi Pestle (Smd)
Moriori Tchuk Killing club (Bke)
New Zealand Maori Tuki/tuki Pestle, pounder (Wms)
Nuguria Tuki/tuki Pestle (for breadfruit) (Ray)
Nuguria Tuki/tuki Pounder, wooden tool for mashing taro (Dvl)
Rapa Tuki Mortar. Large flat stone to pound popoi on (MCl). (Grn)
Sikaiana Tuki Wooden pounder, hammer (Dnr)
Sikaiana T/tuki A nail (Dnr)
Tahitian Tui A pestle (Dvs)
Takuu Tuki Food pounder; drum (Mle)
Tokelau Tuki Pestle, food-pounder (Sma)
Tongan Toogi A hammer or mallet (Mar)
Vaeakau-Taumako Tuki Small stick for stirring when making pudding (Hvn)
Vaeakau-Taumako Tuki/tuki Pestle (for breadfruit) (Hvn)

15 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.