Protoform: KATO.1 [MP] Basket

Description: Basket
Reconstruction: Reconstructs to MP: Malayo-Polynesian
Notes:

*2 PCP *kato "basket".
*3 PEO *kato "basket" (Bgs.1965).
*4 POC *katu(m,9) "basket" (LPO I:77)
*5 PMP *ka(n)tu9 "korb, tasche am kleid" (Dpf. 1938).

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Uvea Kato Basket (Rch)
Fijian Kato Basket, box, trunk, suitcase (Cpl)
Ifira-Mele Kato Basket (all types) (Clk)
Kapingamarangi Gada Basket (Lbr)
Marquesas Kato Pouch, pocket (Dln)
Niuafoʔou Kato Basket (Dye)
Niue Kato Basket (Sph)
Rotuman ʔAfo Basket (Cwd)
Samoan ʔAto Basket (Prt)
Tokelau Ato Suitcase Problematic (Sma)
Tongan Kato Basket, suitcase; pouch, pocket (Cwd)
Tongan Cato A bag; a basket (Mar)
Tuvalu Kato Box with lid (Rby)
Waya Kato Container with lid: case, box, trunk, basket ... (Ply)
Waya Kato-ni Put or keep something in a case (Ply)
West Futuna Kato Basket with a four-cornered base... (Dty)

16 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.