Protoform: KAI-HAQA [PN] Steal

Description: Steal
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Kaia/kaiaa Steal (Yen)
Anuta Kaia To steal (Fbg)
East Futuna Kaiaʔa Steal (Bgs)
East Futuna Kaiʔaa Steal (Bgs)
East Uvea Kaihaʔa Thief Problematic (Rch)
Emae Kaiaa/tia Steal (Cpl)
Hawaiian ʔAiaa Ungodly, godless, irreligious, wicked, unbelieving, careless of observances of taboos; wickedness (Pki)
Ifira-Mele Kaiaa Steal (Clk)
Kapingamarangi Gaihaa Steal, theft Phonologically Irregular (Lbr)
Manihiki-Rakahanga Kaia (pass. kaia-hia) Steal (Krk)
Marquesas Kai/kaiaa/ Cannibalistic, criminal (Dln)
Moriori Kaiaha Steal (Shd)
New Zealand Maori Kaiaa Steal (Wms)
Niue Kaihaa Steal (Sph)
Nukuoro Gaiaa Steal (Crl)
Penrhyn Kaiaa Steal (Sta)
Pukapuka Kaiaa Steal, rob (Mta)
Rarotongan Keiaa Steal; thief (Mka)
Rennellese Kaiaʔa Steal, rob, commit adultery (Ebt)
Sikaiana Kaiaa Steal (Dnr)
Tahitian ʔEiaa, ‘iiaa Voleur, voler (Lmt)
Tahitian Eiâ To steal; a theft, a thief (Dvs)
Takuu Kaisaa (of people) Greedy, selfish; (of rats) to eat everything in sight Problematic (Mle)
Tikopia Kaia Steal; theft (Fth)
Tongan Kaihaʔa-si Steal (Cwd)
Tongan Kyhá. Kyhachia. To thieve, to steal. Stolen. (Mar)
Tuamotu Kai/kaiaa/ Eat forbidden fruit (Stn)
Tuamotu Keiaa Steal (Stn)
Tuvalu Kaiaa Steal (Rby)
Vaeakau-Taumako Kaia(a) (trans. kaiahia, kaiasia) Steal (Hvn)
West Futuna Tam/keia Illegitimate child, bastard (Cpl)
West Uvea Kaia-tia Voler, chiper (Hmn)

32 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.