Protoform: GOIO.1A [CE] Common noddy (Anous stolidus) (Clk): *go(o)io

Description: Common noddy (Anous stolidus) (Clk): *go(o)io
Reconstruction: Reconstructs to CE: Central-Eastern Polynesian
Notes:

*0 << PN *gogo.1

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Hawaiian Noio koohaa Noddy tern (Anous stolidus) (Pki)
Hawaiian Noio Hawaiian noddy tern (Anous tenuirostris) (Pki)
Mangaia Ngoio A small sea bird (Chn)
Mangareva Goio Oiseau de mer, noddi niais (Anous stolidus) (Rch)
Manihiki-Rakahanga Ngooio Brown Noddy (Anous stolidus) (McC)
Marquesas Koʔio(ʔio) (MQN), noʔiʔo (Ua Pou, Hiva Oa), roʔiʔo (Fatu Hiva) (Atl). Noddy Noir (Anous tenuirostris). Noddy brun, oiseau de la famille des laridés (Lch). Brown Noddy, Anous stolidus (Atl). (Lvs)
Marquesas Noʔiʔo, roʔiʔo (Fatu Hiva) Noddi noir; Black Noddy (Anous minutus). (Chf)
New Zealand Maori Ngoiro (Larus dominicanus), young southern black-backed gull (Wms)
New Zealand Maori Koiro (Larus dominicanus), young southern black-backed gull (Wms)
Penrhyn Ngooio (Anous spp.) ; brown noddy (Anous stolidus) (Cbl)
Raʔivavae ŋoio The noddy tern, Anous stolidus (Stn)
Rarotongan Ngooia, ngooio Brown Noddy (Anous stolidus) (Bse)
Tahitian ʔOio Oiseau du bord de mer (Anous stolidus) (Lmt)
Tahitian (O)io The name of a sea bird, from its cry (Dvs)
Tuamotu Ngoio The noddy tern (Anous stolidus) (Stn)
Tupuaki Oio Anous stolidus (Atn)

16 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.